balanza

Sustantivo

1       kawalhanthi (Pyo, Bjo)