noche

Sustantivo

1       honatsi (Pyo) ~ hunatsi (Bjo)