enviar

Verbo

1       ithatey (Bjo) ~ ithattsi (Pyo)