otoño

Sustantivo

1       chelhchep (Bjo) ~ chelhchup (Pyo)