vestir

Verbo

1       iwow’uya (Pyo) ~ iwuw’eya (Bjo)