kamatache ~ kamata

Pyo, Bjo

Adverbio

1       falsamente