terminar

Verbo

1       iwopesa (Pyo) ~ iwupesa (Bjo)
2       nofw (Pyo) ~ nufw (nufw)
3       noj (Pyo) ~ nufw (Bjo)
4       wak’alh
5       yahämet (Pyo) ~ yahomit (Bjo)