kayaynhatsaj

Pyo, Bjo

Sustantivo

1       curioso, a