palan palán

Sustantivo

1      Bot. etek lhistek (Bjo) ~ etek äi tahitaj (etek äi tahitaj) [planta curativa]