yihantej

Bjo.ab. (~ variante dialectal: yahantej )

Verbo

1       avisar
2       comunicar