garabato

Sustantivo

1       hotonekw (Bjo) ~ hutunuk (Pyo)