e’ihinaji ~ ap ihinaji ~ ep ihinaji

Forma Interrogativa

1       dónde para pasado