w’asukw

Pyo (~ variante dialectal: w’asekw )

Sustantivo

1      Zoo. escuerzo