macho

Sustantivo

1       asnak (Pyo, Bjo)
2       hin’o (Pyo) ~ hin’u (Bjo)