mordedura

Sustantivo

1       lhuk’ek
2       yukwaj