kawalhanthi

Pyo, Bjo

Sustantivo

1       balanza