amplio, a

Adjetivo

1       chitsajhu (Bjo) ~ tsajo (Pyo)