garza blanca

Sustantivo

1      Ornit. mok’i (Pyo) ~ mop’i (Pyo) ~ mup’i (Bjo)