gallo, gallina

Sustantivo

1      Ornit. ho’o (Pyo) ~ hu’u (Bjo)