amarillo

Sustantivo

1       ka’atu (Pyo) ~ ka’te (Bjo)