caliente

Adjetivo

1       nichayo (Pyo) ~ nichayu (Bjo)
2       nichayohi (Pyo) ~ nichayuhi (Bjo) [líquidos]
3       nichayokwe (Pyo) ~ nichayukwe (Bjo) [ambiente, clima]