amante

Sustantivo

1       hemnhatsaj (Bjo) ~ humnhatsaj (Pyo)