w’uyis

Bjo (~ variante dialectal: w’oyis )

Verbo

1       sangrar