lhits’i

Pyo, Bjo

Sustantivo

1       zumo
2       jugo de fruta