pene

Sustantivo

1      Anat. lho (Pyo) ~ lhu (Bjo)