perezoso, a

Adjetivo

1       n’etäjlhi (Pyo) ~ n’etojlhi (Bjo)