tortuga

Sustantivo

1      zoo. chitan’i (Bjo) ~ tan’i (Pyo)