huérfano, a

Sustantivo

1       chipenaj (Pyo, Bjo)