cascotear

Verbo

1       ithat
2       ithatey (Bjo) ~ ithattsi (ithattsi)