incendiar

Verbo

1       iwenhu
2       iwun (Pyo) ~ iwen (iwen)