w’asekw

Bjo (~ variante dialectal: w’asukw )

Sustantivo

1      Zoo. escuerzo