hacer

Verbo

1       iwoye (Pyo) ~ iwuye (Bjo)
2       iyukw’e [de esta manera]
3       yenlhi (Pyo, Bjo) [producir]