escuerzo

Sustantivo

1      zoo. w’asekw (Bjo) ~ w’asukw (Pyo)