ayer

Adjetivo Demostrativo

1       fwalanajhi (Pyo, Bjo)
2       honahaji (Pyo) ~ hunahaji (hunahaji)