abrir

Verbo

1       hich’enhi (Pyo, Bjo)
2       ifwoyenche (Pyo) ~ ifwuyenche (Bjo)
3       iwum