yihemin

Bjo.ab. (~ variante dialectal: yahemin ~ variante dialectal: yahumin )

Verbo

1       amar
2       querer
3       apreciar