mezclar

Verbo

1       ilhahthi
2       ilhantej [con algo]
3       ithathu
4       lhahthi