tener hambre

Verbo

1       ichuyu (Pyo) ~ nicheye (Bjo)