ichunkattsi

Pyo (~ variante dialectal: ichenkattsi )

Verbo

1       adelantar