descubrir

Verbo

1       ifwoyenpe’ (Pyo) ~ ifwuyenpe’ (Bjo)
2       iwelanhat [un secreto]
3       nilhoka (Pyo) ~ nilhuka (Bjo)