adelantar

Verbo

1       ichenkattsi (Bjo) ~ ichunkattsi (Pyo)